Гаранция

Обект на гаранция – вещ (или вещи) – техника, доставена от Комитекс ООД на Клиента съгласно договореност между тях, която има своите стандартни характеристики, изисквания и параметри на нормална експлоатация, дефинирани от производителя, и описани еднозначно.
Гаранционен срок – това е срокът, в който Комитекс ООД като доставчик на стоки, и като представител на производителя има законово регламентирано задължение да отстранява безвъзмездно всички фабрични (производствени) дефекти по вещта, които са станали известни след предаване на продукта на Клиента.
Следгаранционен срок – това е срокът, в който Комитекс ООД приема срещу възнаграждение да отстранява всички фабрични (производствени) дефекти по вещта, които са станали известни след изтичане на гаранционният срок.
Гаранционно обслужване – това е законово регламентираното задължението на Комитекс ООД да отстранява безвъзмездно всички фабрични (производствени) дефекти, възникнали при използването на вещта и покрива само и единствено такива повреди, които не са вследствие от нормалното изхабяване на вещта по време на неговото нормално използване.
Следгаранционно обслужване – това е договорно поето задължение на Комитекс ООД да отстранява възмездно всички фабрични (производствени) дефекти, възникнали при използването на вещта и покрива само и единствено такива повреди, които не са вследствие от нормалното изхабяване на вещта по време на неговото нормално използване.
Извънгаранционно обслужване – това е договорно поето задължение на Комитекс ООД да отстранява възмездно всички дефекти и повреди, възникнали при използването на вещта и не се покриват от гаранционното и следгаранционното обслужване.
Разширена и удължена гаранция – Гаранционно обслужване срещу допълнително заплащане след края на производствената гаранция. Удължената гаранция покрива разходите за ремонтите на веща, включително разходите за труд и части.
Гаранционни условия върху ремонта – След извършване на услуги и ремонти при Следгаранционно и Извънгаранционно обслужване се прилага ограничена по срок гаранция върху ремонта и вложените части.
Отказ от гаранция и гаранционно обслужване – Клиента може да загуби правата си на гаранционно обслужване в следните случаи:
• При опит за ремонт от неоторизирнани лица;
• Наранен, изтрит или скъсан сериен номер или гаранционна лепенка;
• Когато не са спазени изискванията за транспорт, съхранение, инсталация и експлоатация на закупената вещ/продукт;
• Увреден общ външен вид, счупена или наранена пластмаса, механични повреди;
• Видими повреди по електронните компоненти;
• При използване на устройството в среда, различна от специфицираната – извън температурния диапазон, при висока влажност, силна замърсеност, лошо охлаждане и др.
• Повреди вследствие на природни бедствия, механични и токови удари, високоволтови електрически разряди в околната среда (светкавици), вибрации и други, които не биха се проявили при нормална работа на веща/продукта;
• Неизправност или големи колебания в електрическата или комуникационната мрежа;
• При използване на неподходящи или нестандартни източници на напрежение;
• При включване на периферни устройства под напрежение и при включване към неподходящи или незаземени източници на напрежение;
• При поправки или изменения върху фактурата или гаранционната карта;
• При използване на неподходящи, нестандартни или неоригинални консумативи.

Responsive Menu Clicked Image